سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن مداحی نسب – کارشناس ارشد ، عضو هیئت علمی ، دانشگاه پیام نور استان کرمان ، واحد عنبر

چکیده:

دراین پژوهش اثر ضد عفونی و مواد آلی خاک بر آبشویی املاح خاک با تیمارهای ضد عفونی شامل شخم عمیق و دیسک ، بدون پوشش پلاستیک و شخم عمیق و دیسک ، با پوشش پلاستیک سطحی و تیمارهای کود دامی درسطوح صفر ، ۳۰ و ۶۰ تن در هکتار در قالب آزمایشی بصورت طرح بلوک های خرد شده با ۳ تکرار و به مدت ۲ سال ارزیابی شدند. نمونه برداری از خاک پس از ۱۲۶، ۳۱۵ و ۶۳۰ میلی متر آبیاری در اعماق ۰ تا ۱۵ ، ۱۵ تا ۳۰ ، ۳۰ تا ۶۰ ، ۶۰ تا ۹۰ و ۹۰ تا ۱۲۰سانتی متر انجام شد و نتایج نشان داد در تمام مقادیر آبیاری ، آب شویی در تیمار بدون پوشش پلاستیک در مقایسه با تیمار با پوشش پلاستیک به طور معنی داری کمتر بود و افزودن کود دامی به خاک تأثیر معنی داری بر حرکت املاح در خاک نداشت. همچنین با افزایش آب آبیاری ، حرکت املاح به عمق های پایین تر ، بیشتر بود که این اثر در تیمار با پوشش پلاستیک با شدت زیادتری مشاهده شد