سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شکوفه فاطمه مقدم –

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شناسایی اثر سیاست های پولی دولت بر استراتژی های بازرگانی پخش دارو در ایران می باشد .روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و از بعد هدف کاربردی و از نوع روش نیز پیمایشی می باشد. جامعه آماری ایرن تحقیق را کلیه تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکنندگان دارو بوده است از آنجاییکه ایران جامعه نامحدود بوده است بنابراین از طریق فریول کوکرا تعداد نمونه انتخاب یی شود. روش نمونه گیری بر این مبنا تصادفی می باشد . .با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه به دست آمده ( توجه به نامحدود بود جامعه آماری)حاکی از آن است که باید نمونه آماری را ۳۸۲ نفر تعیین نماییم .برای بیان توصیفی داده ها از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای آماری و شاخص های عددی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش استنبا طی استفاده مینماییم .نتایج بیانگر این موضوع بوده که سیاست های پولی دولت اثرری معنیددار برر استراتژی های بازرگانی دارو در ایران دارد.