مقاله اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکلوسپورین
مقاله پوکی استخوان
مقاله هورمون پاراتیروئید
مقاله هورمون کلسی تونین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پوکی استخوان یک بیماری شایع، بخصوص در سنین بالا و در خانم های یائسه بوده و عوامل پاتوژنز زیادی در آن موثرند. تحقیقات نشان می دهد افرادی که مجبورند داروی سیکلوسپورین به صورت طولانی و مداوم استفاده کنند دچار کاهش تراکم استخوان می شوند. از طرفی هورمون های پاراتیروئید و کلسی تونین نیز در تراکم استخوان موثرند. در این تحقیق سعی گردیده که رابطه بین داروی سیکلوسپورین و هورمون های مذکور مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر از ۳۰ موش برای خونگیری استفاده شده که از این ۳۰ موش در یک نوبت خونگیری به عمل آمد و سه گروه جداگانه برای تجزیه و تحلیل آماری بدست آمد (n=10) به یک گروه داروی سیکلوسپورین محلول در روغن زیتون با دوز ۱۵mg/kg/dayبه مدت شش هفته و بصورت خوراکی (Oral) داده شد و به گروه دیگر فقط روغن زیتون خورانده شد (گروه شاهد). گروه باقیمانده هیچ کدام را دریافت نکردند (گروه کنترل). از تمامی نمونه ها سرم گیری به عمل آمد. سطح پلاسمایی هورمون با توجه به نتایج بدست آمده، اختلاف سطح پلاسمایی هورمون پاراتیروئید بین دوگروه کنترل و گروه تجربی با داروی سیکلوسپورین در P<0.05 معنی دار نبود. در حالی که سطح پلاسمایی هورمون کلسی تونین گروه تزریق داروی سیکلوسپورین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را در P<0.05 نشان داد. پوکی استخوان القا شده توسط دارو، یک بیماری قابل پیشگیری است که بطور معمول درمان نشده باقی مانده است. تشخیص علل داروئی بالقوه، درمان از طریق کنترل کردن و کاربرد معیارهای پیشگیرانه می تواند بطور برجسته کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد. تحقیقات، پیشنهادات متعددی برای تعیین مکانیسم سلولی اثر سیکلوسپورین بر پوکی استخوان ارائه داده اند. نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می کند که احتمالا سیکلوسپورین با کاهش هورمون کلسی تونین مکانیسم هایی را بکار می اندازد که باعث عدم تعادل بین استئوبلاست ها (سلول هایی که توده استخوان ها را می سازند) و استئوکلاست ها (سلول هایی که استخوان قدیمی را برمی دارند) می شود و نهایتا موجب پوکی استخوان می گردد.