سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرسا علیداد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
پریسا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

آفلاتوکسینها گروهی از مایکوتوکسینها هستند که توسط گونههای آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیوس تولید میشوند. آفلاتوکسین M1 مشتق هیدروکسیله نوعB1 است که در فراوردهای لبنی یافت میشود. آفلاتوکسینهای M و ۱ B1 دارای اثرات سمی کارسینوژنیک میباشند به طوری که به ترتیب درگروه اول و دوم مواد سرطانزا قرار گرفته اند. بهترین راه برای جلوگیری از ورودM1 به درون شیر، ممانعت از ورود پیشساز آن به غذای دام میباشد ولی انجام این کار بسیار مشکل بوده و در حال حاضر تقریبا غیر ممکن است. بنابراین از روش های مختلفی برای غیر فعال کردن این ترکیبات در مواد غذایی استفاده میشود. پروبیوتیکها میکروارگانیسم های زندهای هستند که امروزه در محصولات مختلف لبنی به کار میروند. از آنجایی که بعضی باکتریها قابلیت کاهندگی آفلاتوکسین را نشان دادهاند لذا در این تحقیق در نظر است به اثر سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس در کاهش میزان AFM پرداخته شود.