مقاله اثر سوکروز بر میزان بقای فولیکول ها و وقوع مرگ سلولی برنامه ریزی شده پس از انجماد شیشه ای بافت تخمدان موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۵۰ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر سوکروز بر میزان بقای فولیکول ها و وقوع مرگ سلولی برنامه ریزی شده پس از انجماد شیشه ای بافت تخمدان موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجماد شیشه ای
مقاله سوکروز
مقاله موش صحرایی
مقاله بافت تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نیا مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سوکروز بر میزان زنده ماندن فولیکول ها و شیوع مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت تخمدان موش صحرایی پس از انجماد شیشه ای بود.
مواد و روش ها: تخمدان موش های صحرایی ۵ هفته ای پس از خارج شدن از بدن به سه گروه کنترل (غیر انجمادی)، انجمادی VI (اتیلن گلیکول + دی متیل سولفوکساید) و VII (اتیلن گلیکول + دی متیل سولفوکساید + ۰٫۲۵ مول در لیتر سوکروز) تقسیم شد. پس از مرحله انجماد و ذوب، تخمدان ها حدود نیم ساعت انکوبه و بلافاصله در محلول بوئن تثبیت و سپس به صورت سریالی برش زده شد. به منظور بررسی ریخت شناسی بافت و نیز شمارش تعداد فولیکول های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده، قطعات به ترتیب رنگ آمیزی هماتوکسیلین – ائوزین و ایمونوهیستوشیمی تیمار شده با آنتی بادی anti-active & pro caspase 3 انجام شد.
نتایج: مطالعات آماری نشان داد که میزان سالم ماندن فولیکول های در حال تکوین به استثنای فولیکول های بدوی بین گروه های انجمادی و کنترل یکسان است. فولیکول های بدوی سالم در گروه های انجمادی ضمن کاهش معنی دار در مقایسه با کنترل، تفاوت معنی داری را بین خود نشان ندادند. بر خلاف فولیکول های سالم، فولیکول های مرده در همه مراحل مختلف تکوینی، افزایش معنی داری را در دو گروه انجمادی نسبت به کنترل نشان دادند. هر چند که این اختلاف بین گروه های انجمادی معنی دار نبود. در گروه های انجمادی، فولیکول های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده نیز در تمامی مراحل به غیر از آنترال افزایش معنی داری را نسبت به کنترل نشان دادند. بین دو گروه انجمادی نیز به غیر از مرحله فولیکولی پره آنترال (۱٫۹۵±۰٫۰۰۳:VI درصد و ۴٫۱۲±۰٫۰۲:VII درصد، P<0.037) میزان فولیکول های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده یکسان بود.
نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که حضور سوکروز یا عدم حضور آن در فرآیند انجماد شیشه ای تخمدان موش صحرایی، به خصوص برای حفظ فولیکول های بدوی و اولیه که در فرآیند پیوند از اهمیت خاصی برخوردار است تفاوت چندانی را ایجاد نمی کند.