مقاله اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری (Tagetes marigold) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری (Tagetes marigold)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله سوپر جاذب
مقاله گل جعفری
مقاله دور آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: لادن مقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کاملا تصادفی باسه تکرار صورت گرفت، که در آن سه فاکتور سوپر جاذب (۰، ۳۰ و ۶۰ گرم در کیلوگرم) و سه سطح دور آبیاری با (۲، ۴ و ۶ روز) در نظر گرفته شد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تحت تاثیر سوپر جاذب میزان کلروفیل a و کلروفیل کل دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱ درصد بود. همچنین میزان کلروفیل b تحت تاثیر دور آبیاری و سوپر جاذب در سطح ۵ درصد دارای اختلاف معنی دار بود. در بررسی میزان ترکیبات کاروتنوئیدی تحت تاثیرسوپر جاذب و اثرات متقابل دورآبیاری و سوپر جاذب اختلاف معنی دار در سطح ۱ مشاهده شد. همچنین در بررسی اثر متقابل دور آبیاری و سوپر جاذب نشان داده شد که میزان کلروفیل a وb و کل در میزان ۶۰ گرم سوپر جاذب و دور آبیاری ۴ روز بیشترین افزایش را داشت که البته با سایر میزان های ۶۰ گرم سوپر جاذب اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میزان ترکیبات کاروتنوئیدی نیز در دوره های آبیاری ۴ و ۶ روز تحت تاثیر سوپر جاذب قرار نگرفت. بیشترین محتوی پرولین در دور آبیاری ۶ روز و میزان ۶۰ گرم سوپر جاذب و کمترین محتوی رطوبت نسبی در ۶ روز و صفر گرم سوپرجاذب (شاهد) مشاهده گردید. همچنین طبق نتایج بدست آمده بیشترین محتوی رطوبت نسبی با سایر دوره ها که حاوی سوپر جاذب بودند، اختلاف معنی داری نداشت.