سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان یزد
محمد رضا بلوچ – کارشناس ارشد زراعت
سید محسن مقیب القرا – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور سنجش قابلیت استفاده از پلیمرهای سوپر جاذب بر روی نهال پسته در شرایط کم ابی در اوایل اسفند ۱۳۸۷ آزمایشی با استفاده از پلیمرهای جاذب آب (نوعی پلی اکریل آمید پتاسیم) در منطقه نوق رفسنجان بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه پسته انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد که در آن یکی از فاکتورهای ابیاری ۶ ، ۹ و ۱۲ روز دور آبیاری و ۷ روز بدون سوپر جاذب به عنوان شاهد و فاکتور دیگر سه رقم پسته (کله قوچی ، احمد اقایی و بادامی) در نظر گرفته شد. در این ازمایش از گلدانهایی استفاده شد که در هر گلدان از ۹ گرم سوپر جاذب و با یک نوع خاک و کود دامی پوسیده پر شده بود. سوپر جاذی در لایه های وسطی گلدان یا خاک پر شد . در طول این ازمایش فاکتورهایی از جمله وزن تر ریشه ، وزن خشک ریشه ، وزن تر اندام هوایی ، وزن خشک اندام هوایی ، ارتفاع بوته ، تعداد برگ ، درصد جوانه زنی و ضریب آلومتری اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات فوق نشان داد که تعداد برگ ، ارتفاع نهال ، وزن تر ریشه ، وزن خشک ریشه ، وزن تر اندام هوایی و وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر دور آبیاری قرار گرفت ولی ضریب آلومتری در هیچ یک از سطوح احتمال معنی دار نشد. اثر ارقام سه گانه و اثر متقابل آبیاری و رقم بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نشد . نتایج این ازمایش نشان می دهد که بهترین دور ابیاری ۱I (شش روز یکبار) می باشد. در نتایج نهایی مشخص شد که کاربرد پلیمر سوپر جاذب در حفظ رطوبت خاک نسبت به شاهد که اصلا سوپر جاذب استفاده نشده تاثیر داشت و در شرایط بحرانی و خشکسالی می تواند به گیاهان در حفظ شرایط طبیعی رشد کمک کنند.