سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

م کوتی – شیمی معدنی، دکترا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ل مطوری – شیمی معدنی، کارشناسی ارشد

چکیده:

نانوذرات اکسید نیکل یک روش رسوبگذاری شیمیایی ساده و موثر با کمک یک سورفکتانت تهیه می شوند در این روش ابتدا پراکسید نیکل به وسیله اکسایش نیترات نیکلII) تولید می شود و سپس این پراکسید خیلی آسان به نانواکسید نیکل تبدیل می شود نانو ذرات اکسید نیکل تولید شده بهوسیله تکنیک هایEDS ، TEM ، XRD مورد شناسایی قرار گرفته اند. اثر سه نوع سورفکتانتمختلفTriton X-100 ،CTAB ،SLES نیز روی تشکیل واندازه نانوذرات اکسید نیکل مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است