سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سروری – کارشناس علوم و صنایع غذایی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آم
عادل رمضانی مقدم – کارشناس علوم و صنایع غذایی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آم
نرگس قاسمی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد دامغان و مدیرکنت
مریم نجفی – کارشناس علوم و صنایع غذایی ، دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

برای تولید بسیاری از اسیدهای چرب غیراشباع اکسیژنه از اسیدلینولئیک مورد بررسیی ۲۱۶۶۰)Bacillus megaterium (ALA2 NRRL B-12,13,17- است که از رشد بسیاری از قارچهای بیماری زای گیاهی trihydroxy-9(z) octadecenoic acid قرار گرفته است. محصول اصلی آن جلوگیری می کنند. در هر حال تا به امروز امکان تولید آن با استفاده از فرمانتورها میسیر نگردییده اسیت. در اییح مبحیی تیوریر سیورفاکتان ت هیا روی با غلظتهای مختلف بیر (so- 25, Tween-80, Triton x- 12,13,17- ) مورد بررسی قرار گرفته است. ارر انواع سورفاکتاانت ( ۱۰۰ THOA) تولید Triton x- . در نظر گرفته شید Tween- 12,13,17- ) و همچنیح با مقادیر مختلفی از ۸۰ THOA) روی رشد قارچهای بیماری زای گیاهی و تولید ۱۲,۱۳,۱۷- ) را به مقادیر ۲ برابر بیشیتر از کنتیرل افیشایش THOA) با غلظت % ۱ تولید Tween- 100 رشد سلولی را کاهش داده در حالی که ۸۰ (۱۲,۱۳,۱۷-THOA) بوده، تولید و کارایی (Tween-80) و اکسیژن حل شده که حاوی % ۱ PH داد. در فرمانتور مربوطه در شرایط کنترل شده با L به mg 553 و L mg و اکسییژن حیل شیده PH 240 افشایش پیدا کرد. مجدداً در فرمانتور مربوطه بدون کنترل شرایط مرحله ی قبیل از جملیه انجام شد. با مقایسه ی نتایج حاصله هی هیر دو Tween- 12,13,17- ) با هوادهی از سطح بستر سیال آن و با مقادیر مختلفی از ۸۰ THOA) تولید ۱۲,۱۳,۱۷- ) تولیید شیده THOA) و اکسییژن حیل شیده بیا مقیادیر بسییار کمتیری از PH و ه عدم کنتیرل Tween-80 0/ 0 و % ۵ / غلظت % ۱ L با رانیدمان Tween-80 12,13,17- ) تولید شده با غلظت % ۱ THOA) است.ماکسیم mg ( 680 مشیاهده شید. بنیابرایح تولیید – ۱۲,۱۳,۱۷ در فرمانتور بطور موفقیت آمیشی انجام شد.