سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید عقیلی ناطق – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
عباس همت – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، نمونههای خاک از لایه سطحی یک طرح کودی دراز- مدت با یک تناوب زراعی گندم- ذرت تهیه گردیدند. اثر سه نوع مادهآلی (کود دامی، کمپوست و لجن فاضلاب) با سه مقدار ( ۲ ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتار ) و تیمار شاهد (بدون هر گونه کود) در دو سط ح رطوبت ۰/۹L و۱۷/۱ و ۱/۱PL 20/9درصد برپارامترهای مقاومت برشی خاک با طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید .جهتتعیین پارامترهای مقاومت برشی از آزمایش برش مستقیم استفاده گردید. قبل از انجام آزمایشها، هر نمونه خاک تحت یک تنش پیش باری به مقدار ۱۰۰ کیلو پاسکال به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفت. سپس آزمایش برش مستقیم برروی سه نمونه دست نخورده تهیه شده از ظرف اصلی آزمایش ، تحت سه بار قائم معین ( ۵ ۷۵ و ۱۲۵ کیلو پاسکال) انجام شد. با افزایش مقدار کربنآلی چسبندگی در رطوبت ۱۷/۱ کاهش و دررطوبت ۲۰/۹ درصد افزایش یافت. در هر دو سطح رطوبتی رابطهای بین کربنآلی و زاویه اصطکاک داخلی مشاهده نگردید.