مقاله اثر سن نشاء بر صفات زراعی و عملکرد دانه ارقام برنج در منطقه گیلان – رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر سن نشاء بر صفات زراعی و عملکرد دانه ارقام برنج در منطقه گیلان – رشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنجه
مقاله رقم
مقاله سن نشاء
مقاله صد دانه
مقاله طول خوشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر سن نشاء بر صفات کمی سه رقم برنج، آزمایشی در بهار سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی رشت با ارتفاع ۷ متر پایین تر از سطح آب دریا در یک خاک با بافت رسی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و دو کرت انجام شد. کرت اصلی سه رقم برنج هاشمی، درفک و هیبرید گوهر و کرت فرعی سن نشاء در چهار سطح ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ روزه بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر رقم بر ارتفاع نهایی بوته، تعداد پنجه بارور، طول خوشه و عملکرد نهایی دانه در سطح احتمال ۱% و بر وزن صد دانه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. اثر سن نشاء نیز بر تعداد پنجه، طول خوشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه ارقام برنج در سطح احتمال ۱% و بر ارتفاع نهایی بوته در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. اثر متقابل رقم × سن نشاء بر طول خوشه و وزن صد دانه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. رقم هاشمی بیشترین ارتفاع نهایی بوته را داشت و بین ارقام درفک و هیبرید اختلاف معنی دار وجود نداشت. رقم هیبرید با میانگین ۱۵٫۱ پنجه در کپه بیشترین مقدار پنجه را تولید کرد و تعداد پنجه های ارقام درفک و هاشمی اختلاف معنی دار نداشتند. رقم هیبرید بیشترین طول خوشه را نیز داشت. رقم هاشمی با تولید ۴۳۵۱٫۶ کیلوگرم دانه در هکتار، کمترین عملکرد دانه را نسبت به دو رقم دیگر داشت و اختلاف معنی دار بین ارقام هیبرید و درفک مشاهده نشد. میانگین عملکرد این دو رقم به مقدار ۴۸۹۳٫۳ کیلوگرم در هکتار که نسبت به رقم هاشمی حدود ۱۱٫۱ درصد بیشتر بود.