مقاله اثر سن روی برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر سن روی برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خون
مقاله سرم
مقاله سن
مقاله ماهی کپور علفخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجرایی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: باوندسوادکوهی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مقادیر برخی از پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور علفخوار پرورشی، تعداد ۶۰ قطعه ماهی کپور علفخوار در سنین ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶ ماهه سالم پرورش یافته در مرکز تکثیر و پرورش ماهی واقع در شهرستان رشت، از ناحیه ساقه دمی خونگیری به عمل آمده و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خونی به روش استاندارد آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه، میانگین گلبول قرمز ۱۹۱۱۵۰۰ عدد در میلی متر مکعب، تعداد گلبول های سفید ۱۴۳۲۰ عدد در میلی متر مکعب، هماتوکریت ۳۶٫۳ درصد، هموگلوبین ۷٫۵۳ گرم در دسی لیتر، حجم متوسط گلبولی ۱۹۹٫۴۶ (MCV) فمتولیتر، هموگلوبین داخل گلبولی ۳۹٫۷۳ (MCH) پیکوگرم، غلظت هموگلوبین گلبول ها ۲۰٫۵۵ (MCHC) گرم درصد، فراوانی لنفوسیت ها ۷۰٫۹۱ درصد، فراوانی نوتروفیل ها ۲۶٫۷ درصد، فراوانی مونوسیت ها ۱٫۰۶ درصد، فراوانی ائوزینوفیل ۱٫۲۸ درصد، مقدار گلوکز ۱۳۰٫۶ میلی گرم در دسی لیتر، مقدار کلسترول ۲۷۸٫۷ میلی گرم در دسی لیتر، مقدار تری گلیسرید ۲۴۳٫۹ میلی گرم در دسی لیتر و مقدار پروتئین ۳٫۶ میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. مقدار متوسط غلظت هموگلوبین گلبول ها (MCHC) در گروه سنی ۳۶ ماهه نسبت به گروه های سنی دیگر افزایش و مقدار متوسط حجم گلبولی (MCV) و مقدار تری گلیسرید کاهش یافت. مقدار متوسط وزن هموگلوبین گلبولی (MCH) در بین گروه سنی ۶ ماهه با دیگر گروه های سنی افزایش مشاهده شده که دارای اختلاف معنی دار است (p<0.05). ولی در سایر پارامترها شامل تعداد گلبول سفید، شمارش تفریقی گلبول های سفید، کلسترول و پروتئین اختلاف معنی دار به دست نیامد (p>0.05).