سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استاد گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری
بابک میربها – دانشجوی دکتری راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

مدت زمان توقف هر وسیله نقلیه همواره بیش از زمان حرکت آن است لذا برنامه ریزی و طراحی جهت ایجاد مکانهای مناسب توقف درون شهری یکی از مقولات مهم در طراحی سیستم حمل و نقل درون شهری است کهتاکنون کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. عدم وجود محلهایی برای پارکینگ وسایل نقلیه باعث سرگردانی رانندگان، ایستهای ناگهانی، افزایشزمان سفر و در نتیجه افزایشاحتمال تصادفات در معابر مربوطهمیگردد. لذا وجود پاراکینگها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان پارکینگهای طبقاتی از مطلوبترین انواع پارکینگ بوده و از بیشترین تقاضا برخوردار میباشند. در مناطقی نظیر مراکزتجاری شهرها که کمیابی و گرانی زمین اجازه گسترش مکانهای پارک در سطح را نمیدهد، این نوع از پارکینگها، از کارآیی بسیار بالایی برخوردار میباشند. در تحقیق جاری با شبیه سازی محدوده چیذر در نرمافزارAIMSUNدر دو حالت وضعیت وجود پارکینگ و عدم وجود آن، میزان تاثیر پارکینگهای طبقاتی بر پارامترهای ترافیکی ارزیابی گردیده است. لذا با تحلیل نتایج میتوان ارزیابی دقیقی ازتاثیرات پارکینگهای طبقاتی بر ترافیکمعابر شهری انجام نمود