سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جمال – گروه حشره شناسی کشاورزی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس
سعید محرمی پور – گروه حشره شناسی – پیش کشاورزی – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی- دانش

چکیده:

شب پره پشت الماسی Plutella xylostella آفت اوباما به محصولات خانواده چلیپائیان می‌باشد. افزایش سطح مقاومت به اکثر حشره کش حایز رایج باعث افزایش بیش از حد دزهای سموم و در نتیجه افزایش نگرانی‌ها در سلامت انسان و محیط زیست شده است. انسان سالک سیاسی علت انتخابی بودن، قابل تجزیه به مواد غیر سمی به اثرات کم روی موجودات غیر هدف و محیط زیست به عنوان منبع جایگزین برای کنترل حشرات آفت پیشنهاد شده‌اند. در این مطالعه سمیت تنفسی احساس گیاه زنیان روی مرگ‌ومیر لارو سن سوم شب پره پشت الماسی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام زیست‌سنجی ابتدا محدود غلظت‌های سمیت تنفسی اسانس با انجام آزمایش مقدماتی و فاصله لگاریتمی تعیین شد. سپس آزمایش اصلی تحت شرایط دمای ۱ – ۲۷ درجه سه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵ – ۶۵ در صد، شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی در پنج تکرار توی لاروهای سن سوم انجام شد. آزمایشات زیست‌سنجی نشان داد که با افزایش غلظت، مقدار مرگ‌ومیر به طور معنی‌داری افزایش یافت به طوری که غلظت ۵۰/۳ و ۱۸/۵ میکرولیتر بر لیتر هوا به ترتیب باعث کشته شدن ۵۰% LC 50 دو و ۹۰% بود LC 90 جمعیت لارو شدند. این نتایج به روشنی حساسیت لارو شب پره پشت الماسی را به اسانس زنیان نشان داد و می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مناسب در مدیریت تلفیقی این آفت بررسی شود.