سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین علی فلاحی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
عثمان محمد یاروف – دانشکده زراعت – دانشگاه کشاورزی تاجیکستان
سلیمان خرمالی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
محمد نعمتی – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاوس شروع شده به مورد اجرا درآمد. یکی از شش نظام تناوب زراعی مورد نظر، تناوب گندم/ پنبه بود. هر قطعه تناوب ابتدا طولاً به قسمت مصرف علف کش و بدون مصرف کش تقسیم و سپس قبل از سمپاشی حشره کش عرضاً به دو قسمت تقسیم گردید. در واقع این آزمایش دارای ۴ تیمار، ۳ تکرار و ۶ زمان تاریخ های یادداشت برداری می باشد که براساس طرح آماری اسپلیت پلات در زمان به مورد اجرا در آمد. تیمارها شامل A1= مصرف حشره کش+ مصرف علف کش، A2= بدون مصرف حشره کش + مصرف علف کش، A3= مصرف حشره کش + بدون مصرف علف کش و A4= بدون سمپاشی بود. تعداد جمعیت آفات سنک قوزه (Creotiadus pallidus)، سنک تخم(Oxycarenus hyalipennis) و زنجرک سبز(Circulifer opacipennis) در شش زمان B1= قبل از سمپاشی، B5=15، B4=10، B3=7، B2=3 و B6=20 روز بعد از سمپاشی مورد شمارش قرار گرفتند. با توجه به جدول تجزیه واریانس اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد ولی زمان های سمپاشی در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. مقایسه میانگین نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین زمان های سمپاشی وجود دارد به طوری که بیشترین تعداد سنک قوزه، سنک تخم و زنجرک سبز به ترتیب به تعداد ۳، ۱۲/۲ و ۵/۳ عدد در متر مربع در زمان B1 مشاهده گردید و همچنین کمترین تعداد سنک قوزه، سنک تخم و زنجرک سبز به ترتیب در تیمارهای B3 با ۰/۵، B6 با ۰/۴۱ و B6 با ۰/۴۱ عدد در متر مربع بود.