مقاله اثر سلنیوم بر میزان حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم پس از پدیده انجماد و ذوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر سلنیوم بر میزان حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم پس از پدیده انجماد و ذوب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرکت اسپرم
مقاله انجماد
مقاله ذوب
مقاله سلنیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: عمیدی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان موحد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: وجود سلنیوم برای عملکرد طبیعی و انجام فرایند اسپرماتوژنز ضروری است. این ماده به عنوان عامل کمک کننده آنتی اکسیدانی به کاهش رادیکال های آزاد اکسیژن منجر می شود و انتظار می رود در افزایش باروری موثر باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر سلنیوم بر حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم بعد از فرایند انجماد و ذوب انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر ۴۲ نمونه مایع سمن با شاخص های طبیعی، از مردان مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان شریعتی تهران در بهمن و اسفند ماه سال ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه های اسپرم به چهار قسمت مساوی تقسیم شد ند (دو قسمت شسته شده و دو قسمت دیگر شسته نشده). به یک قسمت از اسپرم های شسته شده و یک قسمت از شسته نشده سلنیوم (۵ میکروگرم در لیتر) اضافه شد و دو قسمت دیگر بدون سلنیوم به عنوان شاهد محسوب شدند. هر چهار گروه به مدت دو هفته منجمد و سپس ذوب شدند و حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم ارزیابی شد. داده ها با آزمون آماری آنوای یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها: سلنیوم به صورت معنی داری بر حرکت، مورفولوژی و زنده مانی اسپرم ها پس از فرایند ذوب نسبت به گروه شاهد تاثیر مثبت داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان از دوز ۵ میکروگرم در لیتر سلنیوم در درمانگاه های ناباروری برای افزایش کیفیت اسپرم پس از پدیده انجماد وذوب استفاده کرد.