سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبرز جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، میان
منوچهر فربودی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران،
ناصر نظری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران،
حسین بشارتی – استادیار موسسه تحقیقات آب و خاک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی پوسیده بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا )رقم Okapi ( در۹۵۱ و ۸۹۵ کیلوگرم در هکتار – / سال ۹۸۳۰ ۰۹ در منطقه ای از میانه اجرا شد. سطوح گوگرد شامل شاهد، ۵ و سه سطح کودحیوانی پوسیده شامل: شاهد، ۹۹ و ۱۹ تن در هکتار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شد. شاخص های اندازه گیری پس از رسیدن کامل بوته های کلزا شامل طول بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن خورجین، وزن هزار دانه،تعداد خورجین، تعداد شاخه فرعی، شاخص برداشت، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژی، در صد روغن و مقدار گلوکوزیناتاندازه گیری شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها مشخص گردید. که اثر سطوح مختلف گوگرد بر روی طول بوته و تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک در صد معنی دار بود و اثر سطوح مختلف کود حیوانی بر تعداددانه در خورجین در سطح احتمال یک درصد و روی وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج در صد معنی دار بود. همچنین اثر متقابل گوگرد× کود حیوانی روی صفات درصد روغن و تعداد خورجین در سطح پنج درصد و روی صفات مقدار گلوکوزینات و تعداد شاخه فرعی و عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژی در سطح یک درصد معنی دار شدند. تجزیه همبستگی صفات مشخص نمود که از بین شاخص های مورد مطالعه میانگین عملکرد اقتصادی بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد بیولوژیدر سطح یک درصد نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق، بهترین سطوح مطلوب کودهای بکار رفته شامل ۱۹ تن کود حیوانی پوسیده توام با ۸۹۵ کیلوگرم گوگرد در هکتار می باشد که دراین سطوح بیشترین درصد روغن با کمترین مقدارگلوکوزینات بدست آمد.