سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، میان
منوچهر فربودی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
ناصر نظری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
حسین بشارتی – استادیار موسسه تحقیقات آب و خاک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد و کود حیوانی پوسیده روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای آهکی میانه انجام شد. آزمایش طی سال زراعی ۹۸۳۰ ۰۹ با اعمال ۸ تیمار بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک -های کامل تصادفی در سه تکرار با کاشت گیاه کلزا به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی سطوح گوگرد در سه سطح شامل شاهد ۱۵۲/۵و۳۰۵ کیلوگرم در هکتار بودند. صفات خاکی نیز شامل: pH و EC ، درصد TNV ، سولفات و درصد کربن آلی ) OC ( و کربنات فعال و مقدار عناصر Ca ، Mg ، K و P بودند که هنگام برداشت محصول )کلزا( مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها مشخص گردیدکه اثر سطوح مختلف گوگرد بر فسفر، منیزیم، کلسیم، کربنات فعال و درصد کربن آلی ( OC ) در سطح احتمال یک در صد معنی دار بود. تجزیه همبستگی صفات مشخص کرد که از بین شاخص های مورد مطالعهمیانگین مقدار فسفر بیشترین همبستگی مثبت را با مقدار pH و بیشترین همبستگی منفی بین سولفات و pH در سطح یک در صد داشت. با توجه به نتایج این تحقیق، سطح مطلوب تیمار ۸۹۵ کیلوگرم گوگرد در هکتار بود