سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد یارنیا – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
سیمین پیروزخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر مصرف کود پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹-۸۸در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل تنش کمآبی در سه سطح آبیاری پس از ۸ ۱۳۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A در کرتهای اصلی، رقم اُکاپی و لیکورد در کرتهای فرعی و پتاسیم در سه سطح شامل عدم مصرف پتاسیم، ۱۰۰ کیلوگرم و ۲۰۰کیلوگرم پتاسیم در هکتار در کرتهای فرعی فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد بوته در رقم اُکاپی با مصرف صفر ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب معادل ۴/۰۷ ,۶/۲۷۴ , ۵/۳۹۱ به دست آمد و در رقم لیکورد با مصرف صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم عملکرد دانه به ترتیب۵/۶۲۷ , ۴/۱۴۲ , ۵/۴۳۱ گردید اثر متقابل سطوح مختلف کود پتاسه و رقم بر عملکرد بوته در سطح احتمال ۱% و بر ارتفاع بوته در سطح احتمال ۵% معنیدار بود. اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری و کود پتاسه بر تعداد خورجین در بوته در سطح احتمال ۵% معنیدار شد. اثر متقابل سطوح مختلف آبیاری، رقم و پتاسیم بر صفات تعداد دانه در بوته، دوره پر شدن دانه در سطح احتمال ۱% و بر سطح برگ در سطح احتمال ۵% معنیدار شد