سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه نجفی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
شادی رحیمی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
طاهره حسنلو – گروه فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
رمضانعلی خاوری نژاد – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

ریشه های مویین گیاه خارمریم (. Silybum marianum L ) در محیط مایع موراشیج و اسکوگ بمدت ۳۰ روز در سطوح مختلف pH 5، ۵/۷ ، ۶ و ۷ کشت داده شدند. وزن خشک پودر نمونه های ریشه مویین خشک شده با انجماد سخت، اندازه گیری شدند. جهت بررسی دقیق کمی ترکیبات، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) انجام شد. بیشینه بیوماس و انباشتگی سیلیمارین بترتیب ۵۰ / ۰ گرم و ۰/۲۵ میلی گرم بر گرم وزن خشک، در ریشه های کشت شده در ۵ ،pH مشاهده شد. میزان تاکسی فولین، سیلی کریستین، سیلی دیانین، سیلی بین و ایزوسیلی بین این ریشه ها بترتیب ۰۴۴ / ۰، ۰۶۱ / ۰، ۰۹۵ / ۰، ۰۲۵ / ۰ و ۰۲۴ / ۰ میلی گرم بر گرم وزن خشک گزارش شدند که بیشتر از ریشه های رشد یافته در pH های بالاتر بود. این مطالعه، اثر سطوح مختلف pH اولیه را بر میزان بیوماس ریشه و تولید سیلیمارین در ریشه های مویین S. marianum گزارش می نماید