سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه رحیمی اسبفروشانی – کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
حسن نورافکن – دکتری علوم باغبانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:

ریحان با نام علمی Ocimum basilicum L. از تیره نعناعیان Lamiacea میباشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی وکمپوست شهری بر جوانه زنی گیاه ریحان آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه به صورتگلدانی انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت از کود گاوی در سه سطح (صفر، ۲۰ و ۴۰ تن درهکتار)، کمپوست شهری در سهسطح (صفر، ۲۰ و ۴۰ تن درهکتار) و اوره در سه سطح (صفر، ۲ و ۴ درصد) منظور گردیدند. صفاتی مانند طول ریشه، وزن تر ریشه ووزن خشک ریشه مورد بررسی و با استفاده از نرم افزار Mstatc مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثرمتقابل کود دامی، کمپوست شهری و اوره بر شاخص وزن تر و خشک ریشه و طول ریشه تأثیر معنی داری داشته است.