سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک ایلخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی تغذیه دام و طیور دانشگاه ارومیه
علی میرزاآقازاده – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
غلامرضا نجفی – استادیار دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه ارومیه
ندا خلف خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر ریشه ی کاسنی بر برخی از فراسنجه های خونی‌ جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد ۱۶۰ جوجه نر گوشتی سویه راس( ۳۰۸ )در قالب یک طرح کامل تصادفی در آبان ماه سال ۱۳۸۹ در سالن تحقیقاتی‌ گروه علوم دامی‌ دانشگاه ارومیه اجرا شد.۴تیمار آزمایشی(با ۴ تکرار برای هر تیمار و ۱۰قطعه پرنده در هر تکرار) در نظر گرفته شد. تیمار Aبه عنوان تیمار شاهد بود و پرندگان این گروه در کل دوره(۴۲-۰ روزگی) از جیره صفر درصد پودر ریشه ی کاسنی و گروه های تیماری B وC و D در کل دوره بترتیب با سطوح ۲ و۴ و۶ درصد پودر ریشه ی کاسنی تغذیه شدند. در سنین ۲۱ و ۴۲ روزگی از هر واحد آزمایشی از هر پن دو جوجه بر پایه ی میانگین وزن گروه انتخاب، و در هنگام کشتار نمونه های خون جمع آوری گردید. پس از جداسازی سرم از خون، اجزای چربی ،کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL اندازه گیری شدند.نتایج نشان داد که غلظت کلسترول، LDL و HDL سرم خون به گونه ی معنی داری (P<0.05) تحت تأثیر مصرف پودر ریشه ی کاسنی قرار گرفت. این تأثیر با افزایش مصرف کاسنی تا ۴% باعث کاهش کلسترول در سنین ۲۱ و ۴۲ روزگی، افزایش HDL ( در ۲۱ روزگی) و کاهش LDL (در ۴۲ روزگی) گردید. میانگین تلفات در گروه هایی که کاسنی دریافت کرده بودند با گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان نداد.