سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عثمان زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه رازی
فردین هژیری – استادیار و دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی
فرخ کفیل زاده – استادیار و دانشیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول بر فرایند تخمیر میکروبی میوه بلوط در آزمایشگاه تحقیقاتی تغذیه گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه و در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این آزمایش تخمیر میکروبی میوه بلوط (Quercus persica) در حضور سطوح۰، ۲۵۰، ۳۷۵ و ۵۰۰ میلی گرم پلی اتیلن گلیکول به ازای ۵/۰ گرم ماده خشک نمونه، در ساعت ۲۴ انکوباسیون و در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. فراسنجه های pH ، کل اسیدهای چرب فرار و جمعیت هولوتریش ها تحت تاثیر سطوح پلی اتیلن گلیکول قرار نگرفت (۰۵/۰<P)، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی تحت تاثیر سطوح پلی اتیلن گلیکول افزایش معنی داری داشت(۰۱/۰>P)، و بیشترین عملکرد در سطح ۵۰۰ میلی گرم پلی اتیلن گلیکول مشاهده شد هر چند که با سطح ۳۷۵ اختلاف معنی دار نداشت(۰۵/۰<P). جمعیت کل پروتوزوآها و انتودینومورف ها هم تحت تاثیر سطوح پلی اتیلن گلیکول افزایش پیدا کرد (۰۵/۰٫>P) اما بین سطوح ۲۵۰، ۳۷۵ و ۵۰۰ میلی گرم پلی اتیلن گلیکول اختلاف معنی دار وجود نداشت (۰۵/۰<P). نتایج این آزمایش نشان داد پلی اتیلن گلیکول به دلیل توانایی تشکیل باند با تانن، پتانسیل کاهش اثرات منفی تانن و در نتیجه بهبود تخمیر میکروبی شکمبه را دارد.