مقاله اثر سطوح مختلف پریمیکس ویتامین C بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف پریمیکس ویتامین C بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید
مقاله Rutilus frisii kutum
مقاله ویتامین C
مقاله شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادهی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زید
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور سنجش تاثیر سطوح متفاوت پریمیکس ویتامین C جیره بر برخی از شاخص های رشد، بقاء و مقاومت در برابر برخی از عوامل محیطی (دما و شوری) روی بچه ماهی سفید Rutilus frisii kutum اجرا شد. برای انجام این آزمایش، بچه ماهیان سفید ۱ گرمی از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی، واقع در سیجوال تهیه شدند. چهار جیره غذایی شامل؛ میزان های ۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم غذا پریمیکس ویتامین C در ۳ تکرار و به مدت ۸ هفته برای تغذیه بچه ماهیان سفید در نظر گرفته شدند. تعداد ۴۸۰ نمونه بچه ماهی سفید با وزن متوسط ۱ گرم به ۱۲ عدد وان پلاستیکی (هر وان ۴۰ عدد ماهی) معرفی گردیدند. ماهیان روزانه به میزان ۴ درصد وزن بدن تغذیه شدند. در پایان، ماهیان هر یک از تیمارها تحت استرس های دمایی (۳۱ درجه سانتی گراد) و شوری (۱۴ ppt) قرار گرفتند و بازماندگی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین متوسط (± انحراف استاندارد) وزن کسب شده در تیمار ۱۰۰۰ میلی گرم در کیلوگرم پریمیکس ویتامین C و کم ترین آن در تیمار شاهد (بدون پریمیکس ویتامین (C ملاحظه گردید که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. بررسی شاخص های رشد نشان داد که درصد افزایش وزن (PBWI)، ضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR) و بقاء در ماهیان تغذیه شده با پریمیکس ویتامین ۱۰۰۰ C میلی گرم بر کیلوگرم جیره به طور معنی داری بالاتر از دیگر تیمارها بوده است (P<0.05). نتایج استرس دمایی و شوری نشان داد که ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت پریمیکس ویتامین C بازماندگی بیشتری نسبت به ماهیان تغذیه شده بدون پریمیکس ویتامین C داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که پریمیکس ویتامین C می تواند نقش مهمی را در افزایش عملکرد رشد و مقاومت در برابر عوامل محیطی (دما، شوری) در بچه ماهی سفید ایفا نماید.