سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار مقصودلو – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه گنبد کاووس
یونس مدنی – دانشجویان کارشناسی پرورش طیور، دانشگاه گنبد کاووس
جلال حقوقدان –
حسین عرب عامری –

چکیده:

آزمایشی برای تعیین سطوح مناسب پروتئین متعادل شده با اسید امینه های محدود کننده ( لیزین،‌ متیونین + سیستین وترئونین) نسبت به توصیه شرکت راس برای تولید جوجه های سرخ کرنی یک کیلو گرمی در یک مرغداری صنعتی واقع در شهرستان شاهرود توسط ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در فروردین ۱۳۹۰ انجام شد. در این آزمایش از تعداد پنج رژیم پروتئینی متعادل شده ( پروتئین و اسید امینه های محدود کننده توصیه شده توسط شرکت راس، ‌۱۰ و ۵ در صد بیشتر از سطح توصیه شده شرکت راس و ۵ و ۱۰ درصد کمتر از سطح توصیه شده شرکت راس) استفاده شد که آزمایش با چهار تکراردر قالب طرح کاملا تصادفی و در داخل پن اجرا شد بطوریکه هر پن دو نوع جیره شبیه پیشدان و ‌میاندان توصیه شده توسط شرکت راس که فقط از لحاظ محتوای پروتئینی متفاوت بودند دریافت کردند. جیره پیشدان آزمایش از سن ۵ تا ۱۴ روزگی و جیره میاندان آزمایشی از سن ۱۵ تا ۲۸ روزگی در اختیار جوجه ها به صورت آزاد قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد وزن بدن، اضافه وزن بدن و ضریب تبدیل به طور خطی با افزایش سطوح پروتئین جیره متعادل شده با اسید امینه های مصنوعی بهبود معنی دار(۰۵/۰ > p) یافت. بازده ناخالص اقتصادی نیز با افزایش سطح پروتئین متعادل در جیره افزایش معنی دار(۰۵/۰ > p) یافت. بنابراین استفاده از سطوح بیشتر پروتئین نسبت به توصیه شرکت راس برای تولید جوجه های یک کیلو گرمی توصیه می شود.