سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه فلکی – کارشناس ارشد علوم دامی – تغذیه دام از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
محمود شمس شرق – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مطالعه سطوح مختلف پریبیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۴۸۰ قطعه جوجه خروس شامل ۶ تیمار آزمایشی با ۵ تکرار انجام گردید. فاکتور اول، ۳ سطح فرمکتو (بدون فرمکتو، ۱ کیلوگرم و ۲ کیلوگرم فرمکتو در هر تن جیره) و فاکتور دوم ۲ سطح پریمالاک (بدون پریمالاک و ۹۰۰ گرم پریمالاک در هر تن جیره) بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزودن پریمالاک و مکمل سازی جیره با ۲ کیلوگرم فرمکتو سبب افزایش معنیدار وزن زنده، وزن لاشه و درصد سینه شد (p<0/05) به طوری که در مقایسه با گروه شاهد عملکرد طیوری که جیرهشان حاوی این افزودنیها بود دارای وزن لاشه بالاتری بود. همچنین افزودن فرمکتو و پریمالاک به جیره جوجههای گوشتی سبب کاهش نسبی درصد چربی حفره بطنی و افزایش کیفیت لاشه گردید. علاوه بر آن، از آنجایی که در این تحقیق هیچگونه آنتیبیوتیکی به خوراک افزوده نشده بود، می توان با اطمینان اظهار داشت که با مصرف این محصولات، سلامت مصرف کننده از خطرات ناشی از بجا ماندن بقایای آنتیبیوتیکی در محصولات دامی در امان خواهد بود.