سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بنفشه دهدشتی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی –
مجید عزیزی –
غلامحسین داوری نژاد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست و تغذیه فسفر بر رشد و نمو و جذب NPK در نشاء فلفل شیرین Copsicum annuum L آزمایشی در سال ۸۶ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی انجام شد. در این تحقیق ورمی کمپوست در ۵ سطح ( ۰، ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ درصد) و فسفر در دو سطح ( ۰ و ۲ گرم سوپر فسفات تریپل) با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در صفت ارتفاع، ورمی کمپوست در سطح ۵۰ درصد بهترین اثر را داشت و سطح برگ در تیمار ۲۵ درصد ورمی کمپوست بهترین نتیجه را نشان داد. میزان جذب عناصر معدنی نیتروژن و پتاسیم با افزایش میزان ورمی کمپوست افزایش یافت. بیشترین میزان جذب فسفر در تیمار ۲۵ درصد ورمی کمپوست مشاهده شد.