سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن سالارپیشه – کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز مشهد
فرشاد دشتی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی برادران راد – کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز مشهد

چکیده:

اهمیت نیتروژن در سرعت رشد و عملکرد محصولات کشاورزی امری شناخته شده می باشد. اما مصرف نامناسب کود نیتروژنه ممکن است منجر به تجمع نیترات در گیاهان شود که این امر باعث کاهش کیفیت این محصولات می گردد. ریحان یکی از سبزیجاتی است که تمایل به جذب نیتروژن بصورت نیترات در اندامهای خود دارد. این تحقیق به منظور تعیین بهترین سطح کود نیترات کلسیم با توجه به حداقل تجمع نیترات در گیاه ریحان به صورت سیستم کشت هیدروپونیک صورت پذیرفته است. بذور ریحان در گلدانهایی که با مخلوط ۱:۱ پرلیت و ماسه پر شده بودند، کشت شد. ۴ غلظت نیترات ( ۱۰ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ میلی مول ) بصورت نیترات کلسیم در ۴ تیمار جهت تغذیه استفاده شد.. بعنوان شاهد محلول غذایی هوگلند بدون تغییر بکار برده شد. ۶۵ روز پس از کاشت گیاهان برداشت شدند و فاکتور های رشدی شامل سطح برگ، تعداد برگ، تعداد گره، قطر ساقه ، وزن خشک ، وزن تر، و نیز میزان محتوای نیترات و عناصر پتاسیم ، کلسیم ، آهن و مس اندازه گیری شد. میزان هدایت الکتریکی محلول غذایی در ارتباط مستقیم با غلظت عناصر غذایی بود. این موضوع بویژه در تیمار ۳۰ میلی مول نیترات کلسیم باعث کاهش شدید رشد گیاهان پرورش یافته گردید. در اکثر تیمارها بیشترین تجمع نیترات در ساقه و کمترین آن در برگ صورت پذیرفت. درنهایت بالاترین میزان عملکرد با توجه به حداقل تجمع نیترات و نیز بیشترین میزان ماده خشک در گیاهانی ب هدست آمد که در تیمار ۱۰ میلی مول نیترات کلسیم پرورش داده شده بودند.