سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن سالارپیشه – کارشناس ارشدعلوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرشاد دشتی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی برادران راد – کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نیتروژن نقش مهمی نسبت به سایر عناصر غذایی در تولید محصولات کشاورزی بازی می کند. برای ب هدست آوردن بالاترین عملکرد و سرعت رشد استفاده بهینه از کود نیتروزن امری ضروری تلقی می شود. ریحان از جمله محصولات کشاورزی است که تمایل به تجمع نیترات در اندام های خود دارد. این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین سطح نیترات پتاسیم با توجه به حداقل تجمع نیترات در گیاه ریحان در قالب سیستم کشت بدون خاک صورت پذیرفته است. ۴ غلظت نیترات ( ۱۰ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ میلی مول ) بصورت نیترات پتاسیم در ۴ تیمار بکار برده شد. بعنوان شاهد محلول غذایی هوگلند بدون تغییر استفاده شد. ۶۵ روز پس از کاشت گیاهان برداشت شدند و فاکتورهای رشدی شامل سطح برگ، تعداد برگ ، تعداد گره، قطر ساقه ، وزن خشک ، وزن تر و نیز میزان تجمع نیترات و عناصر پتاسیم ، کلسیم ، آهن و مس اندازه گیری شد. با افزایش غلظت نیترات پتاسیم، هدایت الکتریکی محلول نیز افزایش یافت. با افزایش سطح تجمع نیترات در هر سه اندام در تیمار ۳۰ میلی مول نیترات پتاسیم مشاهد شد. در نهایت بالاترین میزان عملکرد با توجه به حداقل تجمع نیترات در گیاهانی ب هدست آمد که در تیمار ۲۰ میلی مول نیترات پتاسیم پرورش داده بودند.