مقاله اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و صفات زراعی ارقام گلرنگ در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و صفات زراعی ارقام گلرنگ در منطقه مغان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات زراعی
مقاله ارقام گلرنگ و کود اوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی اقدم نبی
جناب آقای / سرکار خانم: میرمحمودی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد ارقام گلرنگ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان در سال زراعی ۹۰- ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل نیتروژن در چهار سطح (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره) و رقم در سه سطح (اراک ۲۸۱۱، زرقان ۲۷۹ و ورامین ۲۹۵) بودند. اثر رقم و کود نیتروژن بر همه صفات اندازه گیری شده به جز درصد روغن معنی دار بود به طوری که با افزایش کود نیتروژن تا سطح۱۰۰ kg/ha ، عملکرد و اجزای عملکرد، افزایش یافت اما بر میزان روغن دانه تاثیر معنی داری نداشت. در بین ارقام کمترین درصد روغن به رقم زرقان (۱۹٫۵ درصد) تعلق داشت و دو رقم دیگر از نظر این صفت مشابه بودند. مصرف کود نیتروژن به میزان ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد دانه و درنتیجه افزایش عملکرد روغن گردید. پاسخ ارقام به سطوح مختلف کود از نظر عملکرد مشابه نبود و بالاترین مقدار عملکرد دانه به میزان ۲۸۱۴ kg/ha از سطح کودی ۱۰۰ kg/ha و در رقم زرقان ۲۷۹ به دست آمد. با توجه به نتایج این آزمایش بهترین رقم زرقان ۲۷۹ و مطلوب ترین مقدار مصرف کود نیتروژن ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار برای کاشت گلرنگ پاییزه در منطقه مغان است.