سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

م قلخانباز – دانشجوی کارشناسی ارشد
ف شریعتمداری – استاددانشگاه تربیت مدرس
م.ا کریمی ترشیزی – استادیاردانشگاه تربیت مدرس
م اله یاری شهراسب – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل معدنی برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های برپایه گندم و جو، از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد. تعداد ۷۲۰ قطعه جوجه نر یکروزه سویه راس۳۰۸ به ۴۰ گروه ۱۸ قطعه ای با ۱۰ تیمار و چهار تکرار تقسیم شدند. در سنین ۲۸، ۳۵ و ۴۲ روزگی، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. در سنین ۲۸ و ۴۲ روزگی از هر تکرار دو پرنده انتخاب و مورد ارزیابی سیستم ایمنی (پاسخ به فیتوهماﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ) قرار گرفتند. نتایج نشان داد پرندگانی که از جیره فاقد مکمل معدنی و جیره حاوی ۳۳ درصد مکمل معدنی در مقاطع زمانی ۲۸-۲۱ و ۳۵-۲۹ روزگی (تیمار ۲ و ۳) تغذیه کردند، از لحاظ فراسنجه های عملکرد رشد با دیگر پرندگان تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل معدنی در انتهای دوره پرورش اختلاف معنی داری مشاهده شد. نتایج سنجش سیستم ایمنی در ۴۲ روزگی نشان داد پرندگانی که از جیره فاقد مکمل معدنی تغذیه نمودند با دیگر سطوح مکمل معدنی از لحاظ این فراسنجه تفاوت معنی داری مشاهده شد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده می توان توصیه نمود سطوح پایین مکمل معدنی (۳۳ درصد) به جای سطوح فعلی در دوره رشد و پایانی، جهت صرفه جویی اقتصادی استفاده شود