سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر ساکی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدمرتضی افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی حقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان
خشایار پورنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

جهت بررسی اثر مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین (DL-متیونین وآلیمت) بر مورفولوژی پرزهای روده طیور گوشتی تحقیقی بصورت آزمایش فاکتوریل ۲×۳ در چهارچوب یک طرح کاملا تصادفی (دارای ۶ تیمار و ۴ تکرار و ۲۵ قطعه جوجه در هر تکرار) با ۶۰۰ قطعه جوجه نژاد راس ۳۰۸ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح مخلوط اسیدهای آلی (صفر، ۵/۰ و۱ درصد) و دو منبع مکمل متیونین (DL -متیونین و آنالوگ مایع هیدروکسی متیونین (آلیمت)) بود. آزمایش در محل سالن پرورش جوجه های گوشتی واقع در مزرعه عباس آباد دانشگاه بوعلی همدان انجام شد. اثر تیمارهای آزمایشی بر ارتفاع ویلی، عمق کریپت و مساحت ویلی معنی دار شد(۰۵/۰>p) ولی تفاوتی از این نظر در عرض ویلی و نسبت ارتفاع به عرض ویلی دیده نشد.در بین سه سطح اسید آلی، سطح ۱ درصد سبب افزایش معنی دار طول ویلی شد (۰۵/۰>p). از طرفی تفاوت معنی داری در این زمینه بین آلیمت و DL- متیونین وجود نداشت. بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از اسیدهای آلی سبب بهبود شاخص های مربوط به پرزهای روده گردید. با توجه به نقش پرزهای روده در فرایندهای هضم و جذب، بهبود شاخص های پرز، سبب عملکرد بهتر گردیده و در نتیجه تولید بیشتر را به همراه خواهد داشت.