مقاله اثر سطوح مختلف محلول پاشی روی و منابع نیتروژن سرک بر درصد روغن و عملکرد روغن دانه کلزای پائیزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۲ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف محلول پاشی روی و منابع نیتروژن سرک بر درصد روغن و عملکرد روغن دانه کلزای پائیزه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع مختلف کود سرک نیتروژن
مقاله محلول پاشی سولفات روی
مقاله درصد روغن دانه
مقاله عملکرد روغن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ولدآبادی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش برای بررسی اثرات محلول پاشی سطح های مختلف روی و منابع مختلف کود سرک نیتروژن بر درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه در رقم پائیزه کلزای Opera در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در استان قزوین، شهرستان تاکستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. محلول پاشی مقدارهای مختلف روی در سه سطح شامل: نبود محلول پاشی، سه در هزار و پنج در هزار از منبع سولفات روی و مصرف منابع مختلف کود سرک نیتروژن در مرحله های آغاز ساقه رفتن و گل دهی در چهار سطح شامل: اوره- اوره، سولفات آمونیوم- اوره، اوره- سولفات آمونیوم و سولفات آمونیوم – سولفات آمونیوم مشخص شد.
در این تحقیق درصد روغن و عملکرد روغن دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر سطح های مختلف محلول پاشی روی، منابع مصرف کود سرک ازت و هم چنین اثرهای متقابل این دو عامل بر درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه در سطح یک درصد معنی دار شد. در این شرایط محلول پاشی ۵ در هزار سولفات روی با میانگین ۴۷٫۲۷ درصد، مصرف کود سرک سولفات آمونیوم- سولفات آمونیوم در مراحل آغاز ساقه رفتن و گل دهی در بین سایر منابع مورد آزمون دارای برتری بوده و با ۴۶٫۸۹ درصد بیش ترین میزان درصد روغن دانه را تولید کردند. بررسی اثر متقابل عوامل یاد شده نشان داد، بیش ترین میزان درصد روغن به دنبال مصرف کود سرک سولفات آمونیوم – سولفات آمونیوم همراه با محلول پاشی ۵ درهزار سولفات روی با میانگین ۴۷٫۹۹ درصد به وجود آمد. نتایج به دست آمده نشان داد، مقدار محلول پاشی ۵ در هزار سولفات روی با میانگین ۱۶۹۹ کیلو گرم در هکتار و مصرف کود سرک اوره – سولفات آمونیوم با میانگین ۱۶۶۱ کیلوگرم در هکتار بیش ترین میزان عمل کرد روغن را تولید کرد. اثر متقابل عوامل یاد شده نشان داد، بیش ترین میزان عمل کرد روغن دانه با مصرف کود سرک اوره – سولفات آمونیوم همراه با محلول پاشی سولفات روی ۵ در هزار با میانگین ۲۰۳۷ کیلوگرم در هکتار به دست آمد.