سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صفورا شه روان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
یداله چاشنی دل – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اسداله تیموری یانسری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رحمت سمیعی – کارشناس ارشد

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصاره سیر بر افزایش وزن روزانه، مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در بره های پرواری نژاد زل صورت پذیرفت. در این پژوهش از ۱۲ راس بره پرواری نژاد زل در ۳ تیمار و ۴ تکرار با میانگین سنی سه ماه و میانگین وزنی ۴/۱۸ کیلوگرم استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل یک جیره پایه برای همه تیمارها بود که در تیمار یک، عصاره سیر اضافه نگردید (شاهد) و در تیمار دو به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن، مقدار ۱۲۵ میلی لیتر عصاره سیر و در تیمار سه به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بدن، مقدار ۲۵۰ میلی لیتر عصاره سیر در دو نوبت بر روی خوراک اسپری گردید. مکان اجرای طرح ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان (شهر فاضل آباد) و زمان اجرا در زمستان ۱۳۸۹ و شامل ۲ هفته عادت پذیری و ۱۲ هفته پروار بود. بره ها هر ۲ هفته یکبار وزنکشی شدند. نتایج نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار یک، دو و سه بترتیب ۱۲۸، ۱۳۷ و ۱۴۶ گرم در روز می باشد. میانگین مقدار مصرف خوراک نیز دراین تیمارها بترتیب ۷۷/۱، ۸۳/۱ و ۸۷/۱ کیلوگرم و میانگین ضریب تبدیل خوراک نیز بترتیب ۵/۱۵، ۹/۱۴ و ۱/۱۳ بود. در بخش افزایش وزن روزانه بین تیمار ۱، ۲ و ۳ تفاوت معنی داری مشاهده شد و تیمار ۳ بهترین نتیجه را نشان داد (۰۵/۰>P). در بخش خوراک مصرفی بین هر سه تیمار تفاوت معنی داری مشاهده نشد (۰۵/۰<P)؛ در ضریب تبدیل خوراک نیز تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان ندادند (۰۵/۰<P).