سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید وحدتی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علی تهرانی فر – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عاطفه طبسی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی سلاح ورزی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی آثار تنش شوری و پیش تیمار سالیسیلیک و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذور سه گونه شبدر (شبدر سفید و شبدر قرمز ایرانی و خارجی) آزمایشی به صورت فاکتوریل بذر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار سطح شوری ( ۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار)، و پنج سطح پیش تیمار بذر شامل ( ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام از هر کدام) با سه تکرار، انجام پذیرفت. ونتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثر شوری، اثر متقابل شوری و تخفیف دهنده اثر متقابل هر سه عامل بذر، شوری و تخفیف دهنده برای صفات انداز گیری شد، معنی دار بود. درصد جوانه زنی در بالاترین سطوح شوری (۲۰۰ میلی مولار) در شبدر سفید، قرمز داخلی و قرمز خارجی در مقایسه با شاهد به ترتیب ۹۰ و ۷۷ و ۷۸ درصد کاهش یافت. آسکوربیک (۲۰۰ ppm)، در همین سطح از شوری توانست درصد جوانه زنی را به ترتیب به میزان ۸۸ و ۷۱ و ۷۰ درصد، افزایش دهد. نتایج در مورد سرعت جوانه زنی نیز مشابه بود. به نظر می رسد م یتوان با کاربرد تخفیف دهنده ها درصد و میزان جوانه زنی بذور شبدر در شرایط تنش شوری، را بهبود بخشید.