سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد گلباشی – دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهر
مهدی فاضل نجف آبادی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ماندانا دادرسان – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور بررسی واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه سه گیاه دارویی قدومه، اسفرزه و بزرک نسبت به شوری درسال ۱۳۸۸ سه آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به اجرا در۱ مگاپاسکال بودند. پس از گذشت -. ۱- و ۵ ، ۰-.۵ ، – آمد. سطوح مختلف شوری شامل پنج سطح با پتانسیل های ۰٫۳ ،۰ ۱۴ روز صفاتی نظیر وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه، طول ریشه چه و ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه،درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، میانگین مدت جوانه زنی، شاخص میزان جوانه زنی و شاخص جوانه زنی محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف شوری در هر سه آزمایش اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش شوری تمام صفات مورد بررسی بطور معنی داری تحت تاثیر قرارگرفتند. نتایج آزمایش ها حاکی از آن است که در تیمارشاهد گیاه دارویی اسفرزه ازنظر درصد جوانه زنی نسبت به سایرگیاهان برتر اما ازنظر سرعت جوانه زنی بعد از بزرک می باشد. بیشترین آسیب ناشی از افزایش سطح تنش شوری در صفات درصد و سرعت جوانه زنی مربوط به گیاه بزرک بود