سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رامین رحیمی دهگلان – دانشجوی کارشناسی ارشد
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گیاه صبر زرد از مهمترین گیاهان دارویی است که امروزه فرآوری ژل آن به یک صنعت بزرگ در سراسر جهان تبدیل شده است و در صنایع غذایی، تولید لوازم آرایشی و بهداشتی و داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد . این گیاه دارای مقاومت بالایی به خشکی بوده ولی از لحاظ میزان مقاومت آن به شوری اطلاعات بسیار کمی در دسترس میباشد. در این پژوهش اثر سطوح مختلف شوری بر غلظت قندهای محلول در ژل برگ گیاه دارویی صبر زرد در آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در محل گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۸ سطح شوری (شاهد ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ دسی زیمنس بر متر) بود. شوری اثر معنی داری بر غلظت گلوکز، زایلوز و مانوز در ژل برگ داشت. بیشترین غلظت گلوکز در تیمار ۹ دسی زیمنس بر متر و کمترین غلظت در تیمار شاهد بهدست آمد. همچنین بیشترین غلظت زایلوز در شوری ۹ دسی زیمنس بر متر و کمترین غلظت آن در تیمار شاهد مشاهده شد. علاوه بر این غلظت قند مانوز تا سطح ۶ دسی زیمنس بر متر اختلاف معنیداری با شاهد نداشت اما در سطوح بالاتر شوری ابتدا بصورت معنیداری افزایش و سپس به تدریج کاهش پیدا کرد. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تا سطح ۶ دسی زیمنس بر متر غلظت قندهای مورد نظر تغییر قابل توجهی نسبت به شاهد نداشتند اما در سطوح بالاتر غلظت آن ها بطور معنیدار افزایش و سپس به تدریج کاهش پیدا کردند.