مقاله اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریشه زایی
مقاله طول برگ
مقاله سبزینگی
مقاله کروتون
مقاله دی اکسید کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چنارانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غنی سازی دی اکسید کربن در گلخانه ها می تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن و نور بر ریشه زایی گیاه برگ زینتی کروتون (Crotone کرچک هندی) با نام علمی Codiaeum variegatum از خانواده Euphorbiaceae، در شرایط گلخانه ای انجام شد. دی اکسید کربن به عنوان کرت اصلی در سه سطح (۳۸۰ پی پی ام به عنوان تیمار شاهد، ۷۵۰ و ۱۰۵۰ پی پی ام)، و شدت نور به عنوان کرت فرعی (۱۰۰۰۰ لوکس به عنوان تیمار شاهد، ۱۲۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ لوکس)، تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که با افزایش نور و دی اکسید کربن صفات مورد بررسی افزایش معنی داری داشت. به طوری که بیشترین میزان صفات اندازه گیری شده در شدت نور ۱۲۰۰۰ لوکس و غلظت ۷۵۰ پی پی ام مشاهده شد. بر هم کنش نور و دی اکسید کربن باعث شد. صفات طول برگ، تعداد برگ، کیفیت ریشه، حجم ریشه و طول ریشه در سطح احتمال ۱% معنی دار شد و درصد ریشه در سطح احتمال ۵% معنی دار و سبزینگی برگ معنی دار نشد. نتایج نشان داد که با افزایش هر دو عامل نور و دی اکسید کربن میزان ریشه-زایی و رشد گیاه افزایش پیدا کرد.