مقاله اثر سطوح مختلف زئولیت بر رشد و میزان ژل تولیدی در گیاه دارویی آلوئه ورا (.Aloe vera L) در شرایط مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۷۲ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف زئولیت بر رشد و میزان ژل تولیدی در گیاه دارویی آلوئه ورا (.Aloe vera L) در شرایط مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه ورا
مقاله آبیاری
مقاله آلوئین
مقاله زئولیت
مقاله ویتامین C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاری سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیقی سیگارودی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلوئه ورا به واسطه اثرات دارویی متعدد و همچنین کاربرد آن در زمینه های مختلف غذایی، آرایشی و بهداشتی از دیرباز توجه محققان را به خود معطوف داشته است.
هدف: این تحقیق به منظور ارزیابی سطوح مختلف زئولیت و شرایط مختلف آبیاری بر رشد رویشی و تغییرات کمی و کیفی ژل در گیاه آلوئه ورا انجام گرفت.
روش بررسی: این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با اعمال ۴ سطح زئولیت ۰، ۱۱، ۲۲ و ۴۴ گرم در ۵ کیلوگرم خاک گلدان و اعمال ۳ سطح آبیاری به صورت آبیاری هفته ای یک بار، دو هفته یک بار و سه هفته یک بار، در ۳ تکرار انجام شد. بعد از گذشت ۵ ماه صفات مورفولوژیکی، میزان آلوئین برگ و ویتامین C موجود در ژل مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: در بررسی اثرات اصلی و متقابل کاربرد زئولیت و اعمال تیمارهای مختلف آبیاری، صفات مورفولوژیکی مختلف مانند ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن تر برگ، ضخامت برگ، وزن ژل، نسبت وزن ژل به وزن برگ، بهترین نتایج را با کاربرد ۲۲ گرم زئولیت در ۵ کیلوگرم خاک گلدان و آبیاری ۳ هفته یک بار نشان دادند. بیشترین میزان ماده موثره آلوئین در تیمار اثرات متقابل ۴۴ گرم زئولیت در ۵ کیلوگرم خاک گلدان و آبیاری هفته ای یک بار حاصل شد و بالاترین میزان ویتامین C با کاربرد ۴۴ گرم زئولیت در ۵ کیلوگرم خاک گلدان و آبیاری ۲ هفته یک بار حاصل شد.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد زئولیت نقش موثری در بهبود رشد رویشی و افزایش متابولیت های ثانویه در گیاه آلوئه ورا در شرایط مختلف آبیاری داراست.