سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید نکته دان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
امیر داور فروزنده شهرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه علوم دامی، اصفهان،
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه،ایران
مهرداد برهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه،ایران

چکیده:

دراین تحقیق اثر سطوح مختلف دانه کانولای کامل و غلطک خورده بر هزینه های پرورش در برههای در حال رشد نژاد افشاری بررسی گردید. ۳۰ بره با میانگین وزن ۲/۳۸±۲۸/۶۸ کیلوگرم و سن ۲ ماه و دو جنس نر و ماده به تعداد مساوی به مدت ۷۰ روز، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۶ تکرار ( ۳ نر و ۳ ماده) برای هر تیمار، استفاده شد . تیمارها شامل سطوح صفر، ۵ و ۱۵ درصد دانه کامل کانولا و ۵ و ۱۵ درصد دانه غلطک خورده کانولا بر اساس ماده خشک جیره بود . مصرف خوراک، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی به صورت دورهای ( ۱۴ روزه) اندازه گیری و در پایان آزمایش متوسط مصرف خوراک، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی برآورد گردید . قیمت هر کیلوگرم خوراک مصرفی (بر اساس ماده خشک) در زمان انجام آزمایش ( تیمار شاهد ۳۰۵/۸ ریال، تیمار ۵% دانه کانولای غلطک خورده ۳۲۳/۹ ریال، تیمار ۱۵ % دانه کانولای غلطک خورده ۳۳۳/۳ ریال، تیمار ۵% دانه کانولای کامل ۳۲۳/۳ ریال و تیمار ۱۵ % دانه کانولای کامل ۳۲۹/۲ ریال) و قیمت تمام شده هر ی کلوگرم وزن زنده دام نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و هزینههای پرورش بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از دانه کانولا تا ۱۵ درصد ماده خشک جیره، اثر نامطلوبی بر عم ک لرد و هزینه های پرورش برههای در حال رشد نژاد افشاری ندارد.