سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید نکته دان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
امیرداور فروزنده شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
جعفر یدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،
هادی خورسند – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

در این آزمایش اثر سطوح مختلف دانه کانولا به ۲ فرم کامل و غلطک خورده بر میزان هورمونهای تیروئیدی خون برههای در حال رشد نژاد افشاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از ۳۰ بره با میانگین وزن ۳۸ / ۲ ± ۶۳ / ۱۸ و سن ۲ ماه و دو جنس نر و ماده به مدت ۷۰ روز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، در ۵ تیمار و ۶ تکرار برای هر تیمار، استفاده شد. تیمارها شامل سطوح صفر (گروه شاهد)، ۵ و ۱۵ درصد دانه کامل کانولا و ۵ و ۱۵ درصد دانه غلطک خورده کانولا بر اساس ماده خشک جیره بود. دانه کانولای مصرفی حاوی ۶۳ / ۸ میکرومول در گرم گلوکوزینولات بود. در ابتدای آزمایش و همچنین انتهای آزمایش از هر تیمار، ۴ بره بصورت تصادفی انتخاب و پس از خونگیری، غلظت هورمونهای تیروئیدی T3 و T4 در سرم خون آنها اندازهگیری شد. نتایج نشان میدهد میزان هورمونهای تیروئیدی T3 و T4 در بین تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از دانه کانولای کم گلوکوزینولات تا ۱۵ درصد ماده خشک جیره، تاثیر نا مطلوبی بر میزان هورمونهای تیروئیدی T3 و T4 در برههای در حال رشد افشاری ندارد