مقاله اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی ۵ رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی ۵ رقم سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت بافت
مقاله دامینوزاید
مقاله مینی تیوبر
مقاله سیب زمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی اقدم مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پناه داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سطوح مختلف دامینوزاید بر مینی تیوبرهای تولیدی ارقام مختلف سیب زمینی از طریق کشت بافت در شرایط گلخانه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه شرکت ویلکیج اردبیل در سال ۱۳۸۹ انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح از ماده دامینوزاید، به عنوان تنظیم کننده رشد گیاهی، در چهار سطح (۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم شامل پنج رقم سیب زمینی عاری از ویروس (ساتینا، ساوالان، مارفونا، آگریا و کایزر) بودند. در این پژوهش گیاهچه های عاری از ویروس تولید شده به گلخانه ایزوله انتقال داده شدند و در گلدان های پلاستیکی به ابعاد ۲۰×۲۰×۱۵ سانتی متر با بستری از مخلوط ۱:۱ حجمی پیت ماس بیولان و پرلیت کشت گردیدند. در طی دوره رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ و ساقه در بوته، تعداد و وزن مینی تیوبر در بوته و در متر مربع و متوسط اندازه مینی تیوبر یادداشت برداری گردیدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف دامینوزاید از نظر تعداد برگ در بوته، تعداد و وزن مینی تیوبر در متر مربع و متوسط اندازه غده و بین ارقام از نظر کلیه صفات اختلاف معنی دار وجود دارد. اثرمتقابل دامینوزاید × ارقام از نظر صفات تعداد برگ در بوته، تعداد و وزن مینی تیوبر در متر مربع و متوسط اندازه غده اختلاف معنی داری مشاهده شد. ارقام کایزر و مارفونا از نظر صفات تعداد و وزن مینی تیوبر در متر مربع در سطح مصرف ۴۰ میلی گرم در لیتر دامینوزاید دارای بیشترین مقدار بودند. همبستگی بین تعداد مینی تیوبر در متر مربع با وزن مینی تیوبر در متر مربع و طول ریشه؛ بین وزن مینی تیوبر در متر مربع با ارتفاع بوته و متوسط اندازه مینی تیوبر مثبت و معنی دار شدند. نتایج تجزیه رگرسیون چندگانه نشان داد که صفات وزن مینی تیوبر در متر مربع، متوسط اندازه غده، ارتفاع بوته و طول ریشه در تغییرات تعداد مینی تیوبر موثر هستند. بالاترین اثر مستقیم مثبت بر تعداد مینی تیوبر بر مترمربع از طریق ارتفاع بوته و کمترین اثر مستقیم منفی بر روی آن از طریق وزن مینی تیوبر در متر مربع برآورد شدند.