سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی زراعی – کارشناس ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
محمد نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
نبی الله نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:

این پژوهش به منظور مقایسه اثر عنصر کلسیم بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژی که و شاخص برداشت در ذرت دانه‌ای تحت شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه‌ای با ق در روستای سعید آباد ورامین به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد . نتایج نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه است این بار آبیاری محصول و محلول پاشی کلسیم با غلظت هشت در صد آه ۱/۱۴۴۶۷ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار قطع به آبیاری در مرحله ۷-۹ برگی تا پیچیدگی برگ و شاهد ۷/۸۸ در صد برتری نشان داد. همچنین بالاترین مقدار عملکرد بیولوژیک به ترتیب از تیمار آبیاری معمول با ۲/۲۴۵۸۱ کیلوگرم در هکتار به دست آمد و تیمار قطع آبیاری تا پیچیدگی برگ با ۴/۵۲۹۶ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار را به دست آورد. مصرف کود کلسیم نیز باعث افزایش ۷۵/۲۹ در صدی عملکرد بیولوژیک شده است ۵/۱۲۸۵۶ کیلوگرم در هکتار در تیمار محلول پاشی با آب خالص به ۱۸۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در تیمار محلول پاشی کلسیم ۸ در صد رسید .