سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی زارعی – کارشناس ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
محمد نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
نبی اله نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

چکیده:

این پژوهش به منظور مقایسه اثر عنصر کلسیم بر شاخص های کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبی در مزرعه ای واقع در ورامین به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. نتایج نشان ۹ برگی – داد که بیشترین درصد پروتئین تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار آبیاری و کلسیم قرار گرفت تیمار قطع آبیاری در مرحله ۷ ۹ درصد به خود اختصاص داد و / تا پیچیدگی برگ و محلول پاشی کلسیم با غلظت ۸ درصد بالاترین میزان درصد پروتئین با ۴۳ ۸ درصد را به دست آورد تیمار آبیاری باعث تفاوت معنی داری در / کمترین درصد پروتئین را تیمار آبیاری معمول وشاهد با ۸۳ ۰ میکرو گرم بر گرم به / قطع آبیاری تا پیچیدگی برگ با ۷۲۶ (a میزان پرولین برگ شد. بیشترین میزان پرولین برگ از تیمار( ۴ ۰ میکروگرم بر گرم به خود تخصیص داد. / دست آمد وکمترین میزان را تیمار آبیاری معمول با ۲۲۱ ۰ میکروگرم بر گرم در تیمار پاشی محلول با آب خالص(عدم / استفاده از کود کلسیم باعث شد که میزان پرولین برگ از ۳۰۸ ۰ درصد در تیمار محلول پاشی کلسیم باغلظت ۸ درصد برسد.با توجه به نتایج به دست آمده، می توان بیان / مصرف کلسیم) به ۴۳۲ نمود که استفاده از عنصر کلسیم در شرایط کم آبی باعث پایداری دیواره سلول شده و تحمل گیاه را در برابر تنش خشکی افزایش می دهد. که البته نیاز به تحقیقات بیشتری در منطقه است.