سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

انیسه رستم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید عباس دخت – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منوور ارزیابی سطوح مشتلف تنک خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس ۳۷۰ آزمایشی در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. آزمایک به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادقی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی مشتمل بر دو سطح تنک خشکی )آبیاری کامل و آبیاری کامل و قطع آبیاری از آغاز زرد شد پوشک بلال تا پایا دوره رشد (به عنوا فاکتور اول و دو سطح برگزدایی و حذف تاسل )شاهد و حذف سه برگ فوقانی و تاسل یک هفته پس از گرده افشانی( به عنوا فاکتور دوم بودند. تیمار تنک خشکی در آغاز زرد شد پوشک بلال و تیمار برگزدایی و حذف تاسل یک هفته پس از گرده افشانی اعمال گردید. نتایج آزمایک نشا داد که اثر متقابل تنک خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر صفات ارتفاع بوته وز خشک ساقه وز خشک برگ و عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد و بر صفت وز خشک بلال در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار شد. بیشترین وز خشک )ساقه برگ و عدم برگزدایی و حذف تاسل و کمترین آ از ترکیب تیماری تنک × بلال( از ترکیب تیماری عدم تنک خشکی برگزدایی و حذف تاسل سأب × برگزدایی و حذف تاسل حاصل شد. ترکیب تیماری تنک خشکی × خشکی ۳۳/۱۲ درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید.