سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی الله یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرزاخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان، استادیار گروه زراعت، فر اهان، ایران
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک،

چکیده:

به منظور بررسی دور آبیاری و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه مرادی واقع در ۵کیلومتری جاده اراک – فراهان به اجرا به عنوان عامل اصلی در کرت (I و ۱۰ روز ( ۳ (I 8 روز ( ۲ ،(I گذاشته شد. تیمار های اعمال شده شامل دور آبیاری در سه سطح ۶روز ( ۱ کود دامی ،(T اصلی و در کرت های فرعی تیمار کود دامی و زئولیت در چهار سطح شامل: شاهد ( عدم استفاده از کود دامی و زئولیت) ( ۱ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تنش آبی و (T و ۸ تن زئولیت( ۴ (T 40 تن کود دامی ( ۳ ،(T 20 تن + ۴ تن زئولیت ( ۲ همچنین سطوح مختلف مصرف کود دامی و زئولیت بر صفاتی چون، تعداد غدهی ریز در بوته، تعداد کل غده در بوته، درصد مادهی داشت، به طوری که در سطوح مختلف تنش آبی با افزایش شدت تنش آبی (p<0/ خشک و درصد رطوبت غده تأثیر بسیار معنی داری ( ۰۱ ۲۰ درصد نسبت به تیمار شاهد (دور آبیاری هر ۶روز یک بار) بود. / تعداد کل غده در بوته کاهش پیدا کرد که این کاهش حدود ۱۹ ۱۶ غده مربوط به تیمار مصرف ۲۰ تن / همچنین در بین سطوح مختلف مصرف کود دامی و زئولیت بیشترین تعداد کل غده با میانگین ۲۷ ۵۶ درصد موجب افزایش تعداد کل / کود دامی+ ۴تن زئولیت درهکتار بود که نسبت به تیمار عدم مصرف کود دامی و زئولیت حدود ۲۹ غده در بوته شد.