سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده نسرین سیدمحمدی – دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشگاه تهران
سیدعلیرضا سیدمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
عصمت سرافراز – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی روی برخی خصوصیاتکیفی دانه و خصوصیات زایشی ارقام کلزای بهاره آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۶-۸۷ در مزرعه آموزشی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان انجام شد تیمارهای موردبررسی شامل: سه فاصله آبیاری ۶ ، ۸ و ۱۰ روز یکبار و دو رقم کلزا RGS003,Option بود عمق خالص ابیاری فاصله ی بین آبیاری ها و مقدار آبی کهدرهر نوبت آبیاری باید به زمین داده شود با استفاده از فرمول های مربوطه محاسبه گردید درپایان فصل از هر کرت ۱۰ بوته انتخاب و صفات مورد نظر مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تنش کم آبی باعث افت خصوصیات کیفی دانه شد همچنین باروری در خورجین های ساقه اصلی و نسبت باروری در خورجین های شاخه های فرعی تحت تاثیر تیمار تنش قرارگرفتند و بین دورهای مختلف آبیاری از نظر این صفت اختلاف معنی داری مشاهده شد. اما نتایج واریانس نشان داد که صفت شاخص برداشت تحت تاثیر تیمار تنش کم آبی قرار نگرفت.