مقاله اثر سطوح مختلف تراکم و نیتروژن بر برخی صفات زراعی گیاه خردل هندی (.Brassica juncea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح مختلف تراکم و نیتروژن بر برخی صفات زراعی گیاه خردل هندی (.Brassica juncea L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خردل هندی
مقاله کود نیتروژن
مقاله تراکم
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله درصد روغن
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد بیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان راد سحر
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زندی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر سطوح مختلف تراکم و نیتروژن بر برخی صفات زراعی گیاه خردل هندی، در آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان تاکستان در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ مطالعه شد. در این آزمایش تراکم در سه سطح شامل ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع، در کرت های فرعی و سطوح مختلف نیتروژن به صورت خالص در پنج سطح شامل ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار در کرت های اصلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکم گیاه اثر معنی داری بر عملکرد دانه، عملکرد روغن، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و درصد روغن دارد. همچنین سطوح مختلف نیتروژن نیز بر تمام صفات عنوان شده تاثیر معنی داری داشت. بیش ترین میزان عملکرد دانه و عملکرد روغن در تراکم ۸۰ بوته در متر مربع و استفاده از ۲۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به ترتیب با میانگین ۲۹۶۱ و ۱۱۵۹ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.