سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محدثه کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهزاد کاویانی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش
داوود هاشم آبادی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر روی شاخه زایی و ریشه زایی کالانکوئه ارقام سفیدو قرمز این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملاً تصادفی با دو فاکتور BA و NAA هر دو با سطوح ۰و۰/۵و۱و۲میلی گرم بر لیتر ( در ۱۱ تیمار و ۳ تکرار و هر بار برای دو گیاه کالانکوئه قرمز و سفید که مجموعاً ۶۱ پلت انجام گرفت نتایج تجزیه و واریانس تیمارها نشان داد که ریز نمونه ها در محیط کشت MS حاوی یک میلی گرم در لیتر NAA و یک میلی گرم در لیتر BA بیشترین طول ریشه را تولید کردند . بیشترین ارتفاع گیاه و تعداد برگ مربوط به تیماریک میلی گرم در لیتر BA 0 میلی گرم در لیتر / بوده است . بیشترین مقدار ضریب ازدیاد را تیمار ۵ NAA و یک میلی گرم در لیتر BA داشت .