سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدموسی سعادت میرقدیم – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
میرداریوش شکوری – استادیار دانشگاه محقق
فرزاد میرزایی –

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مقادیر مختلف اسانس میخک بر پارامترهای خونی و عملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری در قالب یک طرح کاملا راس به طور تصادفی به پنج تیمار، چهار تکرار و ۲۰ قطعه جوجه در هر تکرار آزمایشی تقسیم شدند. جوجه ها با جیره های آزمایشی بدون افزودنی( جیره شاهد)، حاوی۱۰ میلی گرم در کیلو گرم آویلامایسین و سطوح ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ قسمت در میلیون اسانس میخک تغذیه شدند. خوراک و آب در طول دوره آزمایش به صورت آزاد در دسترسی جوجه های قرار داده شد. پارامترهای خونی شامل غلظت کلسترول،HDL ، LDL تری گلیسرید و گلوکز در سرم خون بود. نتایج نشان داد که افزودن ۳۰۰ و ۴۵۰ قسمت در میلیون از اسانس میخک به جیره های جوجه های گوشتی باعث کاهش غلظت تری گلیسرید و کلسترول نسبت به گروه کنترل شد (۰۵/۰p<). غلظت های HDL سرم خون در گروه های تغذیه شده با اسانس یا آویلامایسین به طور معنی داری کاهش یافت ولی گلوکز سرم میان گروه های مختلف تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین میزان ضریب تبدیل غذایی نیز بجز در هفته اول در هفته های دیگر نسبت به گروه شاهد معنی دار بود (۰۵/۰ p>). افزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی آزمایشی نسبت به گروه شاهد بالا بود. نتایج این مطالعه نشان دادکه استفاده از اسانس میخک می تواند باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن روزانه و کاهش کلسترول و تری گلیسرید شود.